Sinds het schooljaar 2009-2010 komt de MR
regelmatig bij elkaar om te vergaderen
over de organisatie van de
Vincent van Gogh school.

 


Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. 
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
verbetering van het onderwijs
het kiezen van leermethodes
personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
het schoolplan
de besteding van geld en gebouwen
het vaststellen van vakanties en vrije dagen
communicatie en betrokkenheid naar ouders
individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
veiligheid (in en rond de school).

Wie zitten er in de MR?

Dhr. Mohamed Foujay (ouder)
Mw. Rahem (ouder)
Mw. Nicole Smits (teamlid)
Mw. Jennifer Kleukers (teamlid)
Mw. Nicole Bronzwaer (teamlid)

Een uitgebreid document over alle rechten en plichten van de MR vindt u in de MR klapper die voor iedereen toegankelijk in de aula staat.

Heeft u interesse of wilt u gewoon een keer een vergadering van de MR bijwonen, dan bent u van harte welkom.
In de schoolkalender staan de data waarop de MR bij elkaar komt. Ook hangt de agenda van de komende vergadering op de deuren van de school.

Tot ziens!